Helénská astrologie VI
(a její srovnání s astrologií soudobou)
v pohledu Roberta H. Schmidta, významného překladatele a spoluzakladatele projektu Hindsight
(výtah ze VI. - závěrečné - části přednášky The Astrological Tradition: Whither & Whence, přednesené 9.9. - 10.9. 2000, ze záznamu na zvukové kazetě, provedl Z.Bohuslav)
Na tomto místě R.S. přistupuje k zakončení své přednášky s prohlášením, že znovuustavení helénské astrologie je dnes fakticky úplné. Říká, že tím rozumí to, že se v jejích základech podařilo nalézt určitý teoretický rámec, který umožňuje, aby její pojmy, techniky, metody a procedury byly z tohoto rámce odvozovány jako teoretický konstrukt. Podotýká, že i dnes nacházíme velmi mnoho, mnoho malých kousků, útržků této astrologie ve starých textech. A jsou to jasné kousky tradice. Některé z nich jsou svého druhu zbytky znamení (omen) babylonské tradice, jiné byly zahrnuty do tradic jiných, některé jsou problematické. K posledním patří například práce s uzly Luny, technika „uvolňování vlivů hranic Luny“ (v originále „releasing of the bound of the Moon“ – pozn. Z.B.) a mnoho dalších, jež R.S. plně nezahrnul to tohoto rámce. O většině z nich předpokládá, že však do tohoto rámce v budoucnu docela dobře zapadnou. Je tu tedy ještě několik zbývajících kousků ve starých textech, snad 5 – 10% tradice, které se mu zatím nepodařilo zařadit. Jedním z nich je problém, o který se zajímají i moderní astrologové a to je problém Lunárních uzlů.
Lunární uzly a lunace
Moderní astrologové jim věnují poměrně velkou pozornost. Zvláště studují-li záležitosti v karmickém kontextu a podobně. Ale R.S. prohlašuje, že nikde v textech nenašel žádný podpůrný prvek, cokoli, co by ukazovalo, že tuto uzly byly užívány pro karmické účely či zkoumání karmy ať karmy minulých životů či karmy současného života. Říká, že však nechce tvrdit, že v helénské astrologii žádné odkazy na karmu nejsou, jen příliš nevystupují. A on zde chce uvést věci, které o uzlech pravděpodobně nejsou moderním astrologům známy v kontextu helénské astrologie.
Prvním je, že Lunární uzly mají znamení svého povýšení. Nemají domicil jako planety, nemají svoji triplicitu (příslušnost do živlového trigonu), nemají hranice. Ale tradičně mají místo svého povýšení. Většina teorií povýšení jde zpět až do údobí starých Babyloňanů, tedy do jedné z oblastí, z nichž helénská astrologie čerpala. V rámci helénské astrologie je místem povýšení Vzestupného lunárního uzlu znamení , Sestupný lunární uzel má místo povýšení ve znamení . To je zajímavé zvláště tehdy, pozorujeme-li „Thema Mundi“ – tj. tradovaný hypotetický horoskop světa.

Thema Mundi

Ten má na ascendentu znamení a znamení na MC. Zajímavé je, že pak v systému domů celých znamení jsou v tomto horoskopu domem XII. a domem VI. - a ty jsou označovány jako „špatná místa“. Jsou to dvě ze špatných míst horoskopu (zbývající jsou VII. dům a dům VIII.). R.S. dříve pociťoval rozpor s tím, že znamení, která jsou místem povýšení některé ze sedmi planet (tj. pro , pro , pro , pro , pro , pro ) jsou „dobrá místa“ v horoskopu světa. „Dobrá místa“ v horoskopu jsou však 4 rohové domy (I., IV., VII. a X.), dům V., IX., XI. a snad možná i III. Dům III. se považoval za nejlepší ze „špatných míst“, ale můžeme také říci, že je nejhorší z „dobrých míst“. Dále to nemusíme rozvádět. Jestliže tedy víme, že „dobrá místa“ jsou určitá znamení odměřovaná od ascendentu, a že tedy máme jako znamení rohových domů v horoskopu světa jako I., jako IV., jako VII. a jako X. dům a pak pro IX. dům – znamení – máme povýšení », pro XI. dům - znamení – máme povýšení . Ale lunární uzly mají povýšení ve XII. domě (neboť Vzestupný je povýšen v , dvanáctém znamení od ) a v VI. (Sestupný je povýšen ve , šestém znamení od ) – tedy v nejhorších místech od ascendentu, v místech nepříjemných výsledků. V těchto souvislostech jsou tedy Lunární uzly tak trochu negativními prvky horoskopu. Tak jsou také vnímány v indické astrologii - jsou tak nebo onak určitým nesnadným prvkem.
K tomu, abychom lépe pochopili povahu těchto uzlů, nemáme příliš mnoho helénských svědectví. Jedním z vodítek pro nás však může být to, že Vzestupný lunární uzel má povýšení v , a že to je XII. znamení od ascendentu horoskopu světa. A Saturn, který se v tomto místě (XII. domě) dle tradice „raduje“ (místa „radostí“ planet viz Konstelace č. 33) by pak měl mít tak trochu saturnský rys – aspoň více než cokoli jiného. Nemůžeme však nějakou cestou spojovat tyto uzly s planetami. Podobně Sestupný lunární uzel, který má povýšení ve , šestém znamení od ascendentu – tedy VI. domě systému domů celých znamení, kde má Mars místo své radosti. Takže zde máme určitou možnost spojení s negativní povahou obou uzlů – svého druhu saturnskou a martickou. Takto tedy můžeme získat trochu víc jasno v tom, co jednotlivé uzly představují v helénském rámci. R.S. na tomto místě prohlašuje, že nechce nikoho přesvědčovat, ale jen ukázat na jednu ze zbývajících oblastí, která musí být zařazena do celkového rámce, a jež jemu ale osobně připadá v souvislostech velmi zapletená. Již teď tedy lze říci, že helénští astrologové se Lunárními uzly zabývali a užívali je systematicky a velmi důkladně. A to v souvislosti s horoskopy prenatálních lunací, tj. horoskopy posledního novoluní a úplňku před narozením. Určitá práce byla už udělána v moderní astrologii v oblasti zatmění předcházejících narození, ale pokud je R.S. známo, nerozšířilo se to na obyčejné novy a úplňky před narozením. Z obou horoskopů se zde pracuje právě s tím, který je blíž narození. Ona předcházející lunace před narozením měla obdobnou důležitost jakou měl ascendent nebo MC narození, Slunce, Luna, Bod štěstí a Bod duchovní. Právě toto postavení a tuto míru důležitosti. A to pak vede R.S. k problému, že máme v horoskopu zrození 8 bodů, které z helénské perspektivy mají význam pro úplnost života zrozence. Jsou to takzvané universální významové prvky horoskopu. Jsou to Asc, MC, Slunce, Luna, Bod štěstí, Bod duchovní a buď poslední úplněk či novoluní před narozením. Prenatální lunace má velký význam shodný s velikostí druhu vlivu a , či obou primárních hrotů Asc a MC.
Když tedy studujeme helénskou astrologii, pak jeden z tak trochu vzrušujících výsledků projektu její obnovy je zjištění, že tato astrologie je neuvěřitelně propracovaný systém, mohutně propracovaný systém, kde máme mnoho technik, které v tomto systému mají své pevné místo. Je tedy neobyčejně nesnadné zodpovědně číst horoskop. Může si to vyžádat týdny ba i měsíce a to jen v počáteční fází úplného čtení. To proto, že je nemožné v helénské astrologii či v jejím rámci jenom prostě izolovat jednu či dvě techniky nebo metody a studovat je nezávisle na ostatních. Jsou součástí koherentního (soudržného) systému kde všechny přístupové body k nativitě (radixu) se srovnávají navzájem. Informace, které získáváme při studiu časových vládců musí být porovnávány s informacemi získávanými ze studia jednotlivých oblastí života zrozence jako jsou rodiče, děti a podobně. Je to tedy gigantický a skoro neuchopitelný systém. Ale může být čistě rozdělen na čtyři části. A co teď R.S. hodlá učinit, je dodat nám chuť do toho tím, že bude blíže hovořit o oněch čtyřech částech.
Čtyři části čtení radixu
První částí v systému helénské astrologie je, slovy RS, přípravná analýza radixu. Technicky řečeno, zde se důkladně poznávají planety. Musíme se nejdříve seznámit s tím, zda je radixová planeta silná. Jak je kvalitativně modifikována, jak je modifikována ve smyslu „dobrodějnosti“ a „škodlivosti“, jak se daná planeta vztahuje k základním časovým faktorům v životě zrozence a tak dál. To by mělo předcházet pokusu jakéhokoli detailnějšího čtení (R.S. užívá slovo predikování) v horoskopu. Rozčlenění těchto rozdílných faktorů v horoskopu může například přispět k modifikaci planetárních sil a je to mnohem širší rozčleňování než můžeme nalézt v moderní astrologii. Je velmi, velmi systematické.
Po dokončení přípravné analýzy pro každou ze sedmi planet nastupuje skupina technik, které mohou být označeny jakožto universální techniky. Tím se míní, že dávají jakýsi obecný přehled, sumaci o celém životě zrozence a to z jedné jediné perspektivy. Všechny tyto techniky jsou velmi staré a sahají až do nejranějšího stadia vzniku helénské astrologie, a proto je R.S. nazývá universálními technikami hermetické tradice. Je jich 7 a R.S. říká, že je znovuobjevil. V materiálech, které přežily se píše, že jimi je možné získat informace o celém životě zrozence. Aby R.S. uvedl příklad jedné z nich, zmiňuje užití aplikace a separace Luny. Lunární aplikace a separace může být užívána ke studiu celého horoskopu a celého života zrozence. Také studium tak zvaných dvanácti částí, což je helénský ekvivalent 12. harmonické (harmonixu), může být také užito ve vztahu k celému životu. A podobné to je i v dalších textech o zbývajících pěti. Těch sedm zmiňovaných technik vyniká v tom, že dávají sumaci (souhrn) v rámci obecných pohledů na život zrozence. A to tak, jako byste se zastavili a podívali se na svůj život zpět a řekli si „ten můj život byl docela dobrý“. Takový druh informace, široký, velmi obecný pohled a přesto velmi, velmi užitečný.
Následujícím krokem při práci v systému helénské astrologie jsou zpětné (inversní) postupy k hermetickým universálním technikám. R.S. je nazývá technikami specifických témat (v originále je užito slovo „topical“). Je to studium zaostřené na jednotlivé oblastí života zrozence jako jsou manželství, děti, rodiče a tak podobně. V tomto kroku se snažíme užít všechny speciální metody, které budou mít souvislost s určitou jednotlivou oblastí života. Universální hermetické techniky pohlížejí na celý život z jedné perspektivy - jednoho (pohledu) úhlu. Naproti tomu v technikách specifických témat se snažíme dát dohromady všechny metody, jež souvisejí s jedním studovaným tématem - problémem (věcí). Jsou to tedy svého druhu navzájem reciproční techniky. Jestliže procházíme tradicí, všechno ukazuje, že je asi sedm technik specifických témat, sedm úplně rozličných přístupů pro zkoumání kterékoli malé oblasti života.
Poslední hlavní krok při čtení radixu v helénské astrologii je užití vládců času. Hledání převládajícího a nejdůležitějšího časového faktoru (určování času) ovšem z helénského pohledu.
Zopakujeme-li tedy vše, vidíme, že máme předběžnou analýzu radixu, abychom poznali planety v radixu, pak máme jak říká R.S. tři velké kroky. Prvý spočívá v užití oněch universálních hermetických technik, druhý v technikách specifických témat a třetí v užití technik časových vládců. Těch je jak se ukazuje 12. Všechny materiály poukazují na 12 technik. R.S. říká že to nechce násilím protlačovat, je to však prostě takhle.

To je tedy přehled neuvěřitelného systému v helénské astrologii. Máme 3 způsoby -jakési hlavní přístupy ke čtení jakéhokoli horoskopu. Dokonce i když má člověk chuť nejraději začít pomocí vládců času, stejně musí porovnat a pracovat s informacemi získanými z kroku specifických témat a informacemi získanými z universálních hermetických technik. Máme tu pak víceúrovňovou syntézu horoskopu. Máme 7 univesálních hermetických technik, jak dát všechny dohromady? Jak se navzájem porovnají? Máme 7 tematických metod, jak ty se spolu porovnají? Máme 12 procedur časových vládců, jak ty se porovnají dohromady? Věřte, říká R.S., je to obzvláště choulostivá (ožehavá) a mnoha jednotlivostí se týkající záležitost a takové čtení může vyžadovat i měsíce. V sázce je však možnost, přinejmenším aspirace, kterou helénská astrologie má, udělat skutečně podrobnou predikci a určit čas jejího naplnění. Velmi přesnou predikci. Přitom se zdá, že člověk pravděpodobně neuspěje, když něco z tak velkého systému (například jen jednu věc) vynechá. To proto, že všechno v tomto systému spolu pracuje navzájem. A když pracujete nad horoskopem, porovnání všech informací není snadné. Není tam však nic náhodného či volitelného. Principy syntézy horoskopu vyzařují přirozeně z významů oněch tří velkých kroků. Jim podřízené kroky mají také svou vnitřní logiku a významy. To je však poněkud nepohodlný výsledek. Znamená to však také, že není žádná cesta jak v helénské astrologii izolovat jednu techniku, jednu proceduru, časovou či jinou a pokusit se ji statistickým způsobem prověřit. Nemá to žádný význam je statisticky prověřovat. Nejde tedy vzít jednu techniku, zkoumat a říci ta tu v tomto horoskopu funguje a v tomhle jiném ne, to prostě nejde.

Ověřování a uplatnění systému helénské astrologie
Jediná cesta prověření platnosti takového mohutného astrologického systému je vrhnout jej celý najednou na konkrétní horoskop. A číst celý horoskop, všechna témata – manželství, nemoci, děti … a zkoumat všechny okamžiky života od narození až po smrt. To je jediná cesta jíž lze zkoumat zda tento systém funguje. R.S. říká, že začal aplikovat tento systém na horoskop Alberta Einsteina, a že byl velmi překvapen výsledky. Skutečně každá věc na správném místě pracovala. A pracovala bez metaforických interpretací, umělých konstrukcí, odvážných odůvodňování nebo čehokoli podobného. Skutečně všechno fungovalo. Nikdy, říká, však nedostal, aby helénské procedury pracovaly v rovině osobního zjevu. To je jediné místo, kde systém úplně propadá. Všechno ostatní v tomto jednom horoskopu bylo velmi přijatelné, jako systém funkční. Ale na druhou stranu, Einsteinův horoskop je velmi jednoduchý a tak je možné, že proto všechno tak dobře pracovalo. A jediná opravdová cesta jak bychom byli schopni systém prověřit, je číst v úplnosti jeden horoskop za druhým, číst a číst. To by znamenalo, jak již dříve R.S. uvedl a zde to opakuje znovu, vynaložit pokaždé několik měsíců. Právě tohle náleží vysoce prediktivní oblasti helénské astrologie, kde na velmi konkrétní otázku dostáváme velmi konkrétní odpověď. Jednou z cest moderní astrologie, kterou se snažila odmítnout to málo co známe z dávné astrologie (tedy z dávných dob) je, že si dělala nárok být v prvé řadě systémem pro predikci událostí. A proto nám nedávala ten druh informací, který bychom mohli chtít v dnešním způsobu čtení. Tedy například chceme-li vědět co je pro dotyčného jeho životní cesta, co je skryto v jeho osobnosti v pozadí a podobně. Ale je pravda, že v úhrnu to, co doposud přežívalo z helénské astrologie, se nevztahuje ke konkrétnímu čtení každodenního života. Ale když byla nyní znovusestavena helénská astrologie, tento vysoce vypovídající, predikční systém – na tomto místě R.S. žádá o dovolení připomenout, že věří, že na určité úrovni musí být astrologie predikční proto, aby byla astrologií; na určité úrovni nemůžeme říci, že to je pouhé vyprávění příběhů, nebo terapie, …- může poskytnout tyto vedlejší hodnoty, ale primárně to je predikční nástroj. Ale protože nám tradice ukazuje dva původní účely astrologie – predikovat budoucí a rozpomenout se na minulé, vyzývá nás R.S., abychom mysleli také trochu na záležitosti minulé. Podržme toto téma v mysli.
To však neznamená, že helénská astrologie nemá nástroje pro práci s osobností člověka. Má tyto nástroje. R.S. už vydal několik kazet s tímto tématem a domnívá se, že ukazují velmi rozpracovaný systém pro práci s osobností z různého úhlu pohledu. Například z pohledu jeho zvyků a predisposic, z pohledu jeho citů, z pohledu jeho rozpoložení, z pohledu jeho povahy, z pohledu jeho chování atd. Každá z těchto vlastností, složek osobnosti jako celku, může být velmi přesně studována z helénské perspektivy. A R.S. popsal a systematizoval tyto postupy způsobem, při kterém dle jeho přesvědčení neobětoval ani vlásek. K tomu navíc říká, že snad dokonce vyvinul více, než lze nalézt v samotných existujících textech. Ale snažil se přitom držet při zemi, a dělat jen odůvodněné rozpracování helénské nauky. Nepostupoval způsobem středověkých Arabů, nepokoušel se schematizovat a systematizovat, nenechával se ovlivňovat „symetrií“ a podobně. Snažil se budovat svou interpretaci čtení osobnosti z helénského pohledu, budovat ji přísně z významů základních prvků - řekněme například z toho co znamená Slunce, Luna, MC, Bod štěstí, Duchovní bod a prenatální lunace. A tak věří, že tu je dnes nauka o osobnosti, která může být úplně rozvinuta (odvozena) z textů, které se dochovaly, a jež mohou být aktualizovány do stávajícího kontextu, a ona nauka aplikována velmi úspěšně v moderním astrologickém čtení. Ale pořád tu je něco, co moderní astrologové chtějí mít, protože jsou určité otázky, které mají moderní lidé a oni by je rádi uměli zodpovědět. Má to co do činění s trochu výraznějším esoterickým přístupem k životní cestě (esoterickému problému životní cesty), odpověď na otázku kam to vlastně směřuji a podobně. R.S. říká, že se také snažil vynést na světlo z textů esoterický základ (pozadí) pro helénskou astrologii. A ten tu je a je velmi jasně přítomný. Je přítomný ve slovech, která jsou užívána, v užitém paradigmatu (modelu, světu vzorových ideí), v astrologických pojmech a podobně. Je tu totiž v pozadí systém paradigmat, která mají esoterický význam.
Pak R.S. ukazuje myšlenku, určitý nástin, toho co lze dělat s téměř 8 universálními významnými (důležitými) body v horoskopu zrozence - tedy s Asc, MC, oběma světly, dvěma body (bodem Štěstí a Duchovním bodem) a prenatální lunací. Zde nabízí závěry své práce. Můžeme se podívat na MC k hledání odpovědi na to, jak si zrozenec vede v životě. Můžeme se podívat na Asc k hledání odpovědi na to, jak se zrozencův život odvíjí a obrací a jak věci končí. Můžeme se podívat na Lunu k hledání odpovědi na to, jaký je cíl, jemuž je život zrozence zasvěcen a věnován, na Slunce k hledání odpovědi na to, jak naplňuje svůj život a jak si v něm vede. Bod Štěstí (Lot of Fortune) můžeme použít k hledání porozumění tomu, jak zrozencův život dopadá jako celek, jinak řečeno v příměru jako když zkoumáme tělo a odpovídáme jaké jsou jeho obtíže, co je jeho „kůží“ či „slupkou“, zda zlobí ledviny, či zda játra a podobně. Člověk může prostřednictvím takových otázek získat porozumění celému životu zrozence. Duchovní bod (Lot of Spirit) můžeme užít k získání odpovědi na otázku co zkoumaný člověk udělá ze svého života, protože život je z tohoto pohledu svého druhu syrový materiál, kterému může být dána forma uměleckého díla nebo může být předmětem požadovaného fungování. Prenatální nov se může používat k hledání odpovědi na to, zda zrozenec dostane to, co se zdá přicházet, prenatální úplněk se může používat v širším smyslu slov k hledání odpovědi, zda zrozenec platí své náležitosti. Myšlenka v pozadí v prenatální lunaci je smluvní závazkový vztah, který má onen zkoumaný život k životům druhým a obecně ke svému okolí. Můžeme tak říci, že prenatální lunace může vypovídat o závazcích a dluzích k druhým lidem a druhých vůči zrozenci. Zajímavé je, říká R.S. že jsme se k prenatální lunaci dostali z diskuse o lunárních uzlech. Moderní astrologové o nich hovoří v souvislosti s něčím co je jaksi karmické. A karma má co do činění s tím co se nám děje, a vypovídá zda musíme platit své „dluhy“ jako výsledek toho co jsme udělali dříve. Zajímavé tedy je, že prenatální lunace, která je konec konců spojena s konceptem lunárních uzlů, má právě tento širší význam. A tak způsob jakým nahlížíme na naši úhrnnou zadluženost, tedy jako na něco co nepochybně musíme jako úhradu splatit, či co nepochybně dostaneme zpět, je svého druhu karmický koncept. Nicméně tu není žádná indikace toho, že by to muselo mít něco společného s karmou minulých životů. Je to spíše co děláte ve svém životě, jak a co hromadíte, tedy tak říkajíc karma ve vašem životě a zda se rozptýlí (vyhoří) nebo splatíte sám ve svém životě své dluhy. A pro tento typ otázek, tuto širokou třídu otázek – životní cesta zrozence, jeho účel, jeho život jako práce, jako dílo (i operní či literární), nebo jako celek (tedy život v souhrnu), zrozencova souhrnná zadluženost - přichází odpovědi zcela přirozeně z významů Slunce, Luny, MC a ostatních prvků. A tak můžeme prostřednictvím těchto universálních signifikátorů přistoupit k těmto otázkám a ty pak mají dosažitelné odpovědi.
Část, kterou dotvořil R.S. sám (dle vlastního vyjádření) a přitom podržel tyto významy, je reinterpretace toho, co znamená „mít aspekt“ s universálním signifikátorem. Co to znamená mít aspekt s ascendentem a s MC (jestliže MC znamená jak se člověk zapíše na své životní cestě) a co aspekt znamená. A dál, co v tomto kontextu znamená vládnutí. Co to znamená, když vládce MC je umístěn určitým způsobem, jak to vypovídá o tom jak se zapíšete na životní cestě. Pokud se těchto věcí týče, dostali jsme se hodně do hloubky, k bodu silně provázaných otázek, jež však mohou být zodpovězeny. R.S. říká: „Vy jako moderní astrologové byste nebyli schopni spolehlivě odpovědět na tyto otázky. Když k vám přicházím a například chci, abyste mi řekli, která části mého života jsou obětovány mému smyslu života - čtěte to z horoskopu! To je přeci oprávněná otázka. Ptám se, jaký druh znamení, hrozeb mohu brát v potaz na své životní cestě, aby mi pomohly řídit můj život? Na co se budete dívat do horoskopu pro získání takových informacích?“ Pak konstatuje, že při odhalování ideového pozadí helénské astrologie jsme byli schopni ošetřit takové otázky a nyní lze říci přesně na co je přitom třeba hledět při analýze horoskopu. To se zdá pro R.S. strašně vzrušující. A připomíná, že se snažil to udělat bez jakýchkoli kompromisů vůči precisnosti systému helénské astrologie.
Zajímavou věcí z čistě praktického hlediska je, že tento druh analýzy, tato aplikace helénské astrologie, může být udělána trochu rychlejším způsobem - nezabírá měsíce. Může se klást tento druh otázek velmi rychle a astrolog pořád musí být odpovědný všechno promýšlet, ale je to přístupná informace. Nicméně si R.S. nemyslí, že kterákoli z takovýchto aplikací v helénské astrologii by se navzájem jedna od druhé měly oddělovat. Máme tak vysoce prediktivní užití helénské astrologie a to může snadno soupeřit s tím, co nacházíme v indické astrologii. Máme nauku o osobnosti založenou na helénském způsobu uvažování a R.S. věří, že je velmi jasná a tak by měla být velmi úspěšná. A nejen to, máme určitou esoterickou nauku, která nám pomůže odpovídat na otázky o duchovním životě. A tak již můžeme opustit tu charakteristiku dávné astrologie, jež ji a helénskou astrologii zvláště, zobrazuje jako chomáč (hrozen) technik orientovaných jen na vynášení soudů o událostech. Je mnohem víc než to. Umí uspokojit většinou všechny potřeby, které moderní astrologie má. A všechno je založené na jednom velmi jasném teoretickém rámci.
Proč studovat helénskou astrologii?
Na tomto místě chce R.S. pouze vznést prosté zdůvodnění, i když napohled může být nazváno velebením toho, proč a jak číst a studovat a učit se helénskou astrologii. Říká, že na ony důvody myslel během celé přednášky a dělal k nim odkazy. Jádrem moderní astrologické praxe jsou postupy, jež věci ukazují tak, že lidé mohou souhlasit, že astrologie jako taková funguje. A je to založeno na studiu Slunce, Luny, ascendentálního znamení, transitů, planet v rohových domech, aspektů atd. To je v principu jádro moderní astrologie. Mnoho moderních astrologů se zajímá o velmi exotické až charakter arkán mající nástroje časového rčení, mnoho z nich vyvíjí své vlastní techniky, které se pak snaží testovat na různých horoskopech, přichází s novými pojetími. Ale většina moderních astrologů bude sledovat ony principielní věci v horoskopu. A pravděpodobně většina z nich bude sledovat tyto věci nejdříve. A toto jádro moderní astrologie je čistě tradiční. Jinak řečeno toto jádro moderní astrologie začíná v helénské době a zůstalo neporušené přes všechny ty překlady a misinterpretace. Sice někdy neúplně pochopené, ale neporušené. A toto jádro moderní astrologie je ve skutečnosti v helénských materiálech. Je mnoho dalších věcí, které moderní astrologové dělají a získávají tím velmi dobré výsledky, ale i to může být vysvětleno v pojmech helénské astrologie. Vezměme dva příklady.
Mnoho lidí se zajímá o poloviční vzdálenosti. A když hovoříme o aplikaci a separaci Luny, můžeme si z dřívějšího uvědomit, že aplikace a separace v jistém rozsahu korespondují s určitými periodami života. Máme-li Lunu separující od nějaké planety, ve stejném rozsahu – vzdálenosti - ve kterém se přibližuje (je v aplikaci) k jiné planetě, je co do účinku na poloviční vzdálenosti. Přitom v této situaci R.S. vzrušuje to, že nauka o lunární aplikaci a separaci není jen technika, novoty zavádějící technika, ale technika s velmi, velmi jemnou interpretační silou - kterou však na tomto místě bohužel již nemůže předvádět. Ale i tato interpretace by mohla být ve skutečnosti importována do moderní astrologie k doplnění stávající praxe polovičních vzdáleností. To je jeden příklad pojmu moderní astrologie, který může být doplněn nebo dokonce lépe pochopen, jestliže na něj nahlížíme jako na svého druhu výtvor odvozený z pojmů aplikace a separace.
Druhý případ má co do činění například s Hamburskou (někdy nazývanou Uranskou) školou, když se pracuje s představou planetárních obrazců. Mnoho astrologů této školy si dělá nárok na získávání dobrých výsledků a R.S. není vůči těmto nárokům v oposici. Ale planetární obrazce jsou izolovanou složkou vývoje helénské myšlenky o citlivých bodech (Bodu štěstí, duchovního a dalších), tedy jako bodu, který je funkcí dvou planet a ascendentu, někdy souhrnu funkcí více planet a tak podobně. To je vlastně to, co jsou planetární obrazce. Ale citlivé body v helénské astrologii, takzvané arabské body, mají velmi vyhraněnou a velmi zajímavou interpretaci v helénském světě. Proč se dělají vůbec takové zvláštní věci? V tomto okamžiku již není místo na to ukázat zdůvodnění tvrzení, že takový citlivý bod je výsledkem analogických pojmů, které podávají informace o zrozenci v metaforickém kontextu.
A tak tu máme dvě věci z moderní astrologie, které by mohly být reinterpretovány v rámci helénské astrologie nebo pevněji začleněny do helénského rámce - což je cesta, kterou jak R.S. zdůrazňuje, ve své práci upřednostňuje. A tak může být vzato mnoho dalších moderních technik, které fungují, ale může se na ně nahlédnout navíc jako na výsledek (artefakt) něčeho, co helénští astrologové opravdu dělají. Naproti tomu moderní astrologové jen pracují s technikou co funguje, ale neví proč tomu tak je. Pracují jen s pojmem, který je imitací původního helénského, a se kterým helénská astrologie tak jako tak pracuje. A tak máme jádro moderní astrologie svými kořeny tradiční. A k tomu máme mnoho částí moderní astrologie, které mohou být reinterpretovány, dokonce lépe interpretovány, právě v podmínkách rámce helénské astrologie. A co s tím dalším, v moderní astrologii chybějícím, jež již bylo uděláno v helénských časech? Všechny ty systémy vládců času – dnes nemáme nic co by je připomínalo. A co ony mysteriózní hermetické universální techniky, které nejsou částí moderní astrologie? A co ony techniky tématických kroků (specifických témat), kde se zkoumá určitá oblast našeho života, jež není částí moderní astrologie? Tyto ztracené techniky, metody, procedury nebyly ve středověku zrušeny nebo zavrženy. Astrologové tehdy neřekli, vyzkoušeli jsme je a ony nefungovaly. Oni jen prostě neudělali správný přenos těchto technik, prostě je jen ztratili na cestě svého bádání díky chybám při přenosu, nesprávném překladu, nesprávné interpretaci. Je tu obrovská kupa materiálu z helénské astrologie, z níž techniky nebyly vyřazeny ale jen ztraceny – a to z mnoha důvodů. Ale jestliže jádro moderní astrologie je helénské svou povahou, a jestliže funguje, pak když další část helénské astrologie s tím jádrem zapadá dohromady do jediného systému, pak to bylo jen ztraceno a ne vyřazeno pro nefungování. Proč by pak tedy u čerta neměli moderní astrologové studovat helénskou astrologii? Velmi jednoduchý argument – proč ne? Jestliže pracuje a dokonce pracuje to nejlepší co pochází z helénské tradice, a to co se neužívá nebylo zahozeno jako nefungující, ale bylo jen téměř ztraceno, a jestliže všechny helénské koncepty, procedury a techniky navzájem zapadají a tvoří jeden myšlenkový (ideový) systém, proč bychom neměli studovat materiály, které pochází v jádře z přesně stejných zdrojů jako materiály, které přesvědčují moderní astrology, že astrologie vůbec pracuje.
Závěr
Abychom mohli uzavřít, helénská astrologie nás opatřuje určitými novými odpověďmi na staré otázky o tom, co astrologie je a jak pracuje. A pokud se týká dlouhotrvající polemiky zda astrologie je umění nebo věda? Dobře, my s jistotou můžeme říci, že helénská astrologie má teoretický rámec, který lze studovat, můžeme mu porozumět a můžeme jej užívat v praxi. A současně si uvědomit, že helénská astrologie obsahuje gigantický počet technik, metod a procedur, které jsou organisovány a propojeny velmi komplexním způsobem. A jsou tak nástrojem obtížně zvládnutelným, který vyžaduje velkou zručnost a praxi ke svému užívání. Může se sice říci, že helénská astrologie je jak umění tak věda, ale současně lze říci, že to není principielně divinační umění či disciplina, i když může přinést podmínky nebo nastolení stavu, ve kterém se může divinace uskutečňovat. A pokud se týče badatelského přístupu, lze uvést, že nepotřebuje kausální nástroje (kausalitu). Nemusíme zde hovořit o planetárních vlivech, paprscích, gravitačních či elektromagnetických projevech a podobných věcech. A současně se nevyžaduje ani problematický koncept akausální synchronicity. Místo toho je vše založeno na předpokladu, že je zde kosmické vědomí, které ví co se přihodí (co nastane), zná „osud lidského života“ a zajímá se o onu lidskou bytost. A jeho myšlení a rozjímání vzhledem k takové lidské bytosti jsou tímto kosmickým vědomím, nebo jinak řečeno kosmickou duší, vyjádřeny v pozorovatelných astronomických pohybech, které astrologové musí nějak vyhodnotit – tj. číst. Můžeme také říci a vložit to vše do výroku, že helénská astrologie se dotýká tohoto myšlení kosmického vědomí a astrolog je zkoumá.
Začali jsme tuto studii určitými historickými úvahami, které šli zpět až do dob Herma Trismegista, Nechepsó-Petosýrise a dalších zakladatelů helénské astrologie. A R.S. říká, že je přesvědčen, že helénská astrologie je teoretickým konstruktem z velké části odvozeným a vyvinutým jedním člověkem nebo malou školou. Je trochu nejisté kdy přesně k takové práci došlo. Někdy v 2. století před naším letopočtem. Je také zajímavé, že někde na začátku ranné křesťanské éry je koincidence mezi siderálním a tropickým zodiakem. Onen čas shody závisí na tom, co se k určení shody zvolí. Pro R.S. je zajímavé, že jsme nyní (přednáška byla uskutečněna v roce 2000 – posledním roku milenia) právě o 2160 let dále než je rok 160 před Kristem, což tvoří právě jeden velký měsíc precesního cyklu. Není proto bez zajímavosti, že helénská astrologie se znovu objevuje v dnešním čase na konci tisíciletí.

© Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc., 732354413, zdenek@bohuslav.com
Tolstého 20, 101 00 Praha 10

Poznámky - k názvu "Helénská astrologie" a k "PHASE Conclave" konaném v Cumberlandu, USA ve dnech 14. – 21. 8. 2006

1) V některých jiných materiálech o astrologii zkoumané v předchozím pojednání se místo zde užívaného označení „helénský“ objevuje označení „helénistický“. To proto, že je záměr časově rozlišit dvě sousední části řecké historie – mladší helénistické a starší helénské období a zdůraznit příslušnost popisované astrologie k onomu mladšímu období. Domnívám se však, že to není správné, protože dnes existuje mnoho náznaků, že ona zkoumaná astrologie (v článku označovaná jako helénská) je jak svými kořeny, tak vymezenými technikami propojena právě s onou dřívější etapou historie a je výrazem širšího vývoje právě v celém helénském živlu a je tedy ochuzující označovat ji jen přívlastkem „helénistický“. Proto jsem záměrně – a to i na rozdíl od R. Schmidta - zvolil užití slova „helénský“.
2) V létě 2006 proběhlo v USA setkání, kde došlo k pokusu o představení helénské astrologie jako celku na daném stupni poznání v rámci projektu Phase (navazujícímu na projekt Hindsight). Dosažený stav byl představen v lekcích R. Schmidta, jeho ženy Ellen Black, bývalého rudhyárovského adepta Billa Johnstona a Demetry George, lektorky Kepler College. Představená témata a techniky byly hledány a srovnávány se stavem v živých oblastech dnešní astrologie. Z oblasti astrologie sideralní přednášel Kenneth Browser, védské Kenneth Johnson, středověké Benjamin Dykes. Ukazovalo se posunutí či zapomenutí principů, ale i přetrvávání jejich rozdílného uchopení či neporozumění, také však jejich rozvíjení. Ve zkratce lze uvést, že se dají rozlišovat tři hlavní oblasti (typy) helénské astrologie – nativitní (tj. vztahující se k okamžiku narození a z něj odvozeným predikcím), universální (často se dnes říká mundánní astrologie - vztahující se k predikci počasí, zemětřesení či jiných živelných událostí, válek, statutu země, města … ) a katarchická (vztahující se k počátku – tj. dnešní astrologie elekční, dekumbitorní, rozboru událostí a predikce jejich dalšího vývoje). Pro ty, kdo mají zájem studovat hlouběji helénskou (helénistickou) astrologii, doporučuji kromě studia dostupné literatury sledovat stránky www.projecthindsight.com, kde naleznou další možné směrování.
Zdeněk Bohuslav


R. Schmidt (vlevo) v diskusi s B. Dykesem na Phase Conclave 2006